Çalışmalarımız

TOKAT YURT-AY-DER

(Tokat Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Kültür ve Dayanışma Derneği çalışması)

Kurum ve Kuruluşlarımızda bulunan çocuklarımızın, başarılarının arttırılması amaçlanarak yapılan gözlemler ve takip sonucu oluşan; Tokat Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Kültür ve Dayanışma Derneği çalışmasıdır.

Yapılan çalışmalarımız; sebep, sonuç kapsamında değerlendirilerek, sonucunun çocuklarımızın üzerinde etki ekseninde yansımaları olacağından hareketle Kurum ve Kuruluşlarımızda uygulanması gerekliliği görülerek, uygulanması halinde çocuklarımızın kazanacağı sahip çıkılmaları duygusu ve yurtlarda kaldıkları süre içinde öğrenimleri ve fert olarak alacakları eğitimlerindeki başarı parametresi olarak, pozitif gelişmeler oluşturacağı düşünülen “Tokat Yurt-Ay-Der” Derneği dernek çalışmamızdır.

Tokat Yurt-Ay-Der

Yönetim Kurulu

1- İl Müdürlüğü yönetimi (İl Müdürü ve Yardımcıları dahil) kuruluşlarımız ve kuruluşlarda kalan çocuklarımız üzerinde sorumluluk hissetmelidir. (oluşabilecek olumsuzluklar ile başarısızlık sonuçları çerçevesinde sorumlu tutulmalıdır.)

2- İl Müdürlükleri kurumsal olarak: kurum, kuruluş ve çocuklarımız ile ilgili yerel ve ulusal anlamda oluşabilecekyanlış beyan, çalışma veya söylemler karşısında reaksiyon göstermeli, gösterebilmeliler.

(Örnek: Gaziantep Eğitim Bir Sen’in yapmış olduğu çalışma… v.b gibi.)

3- Çocuklarımızın memuriyetten atılmaya sebebiyet verecek suç ve suç unsurlarının içinde, çok rahatça bulunuyor olmaları incelenerek:

Kuruluşlarda!

- 3413 sayılı kanun kapsamında memuriyete alınacak çocuklarımıza, yurttan ayrılmadan: Anılan kanunun 10. maddesine istinaden, il ve ilçe müdürlüklerince devlet memurları kanunu ile kamu personeli yasaları hakkında eğitim programları düzenlenmeli: Kuruluş müdürlüklerine uygun dönemler halinde uygulamaları sağlandırılmalı ve bunun için de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri zorunlu kılınmalıdır.

4- 2828 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde!

a) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri:

b) Kuruluş Müdürlükleri:

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile hatta gerek görülmesi halinde stk (sivil toplum kuruluşları) da dahil edilerek, ortak projeler üretilmeli.

5- Madde 3 ün illerde uygulanıp uygulanmadığının ve uygulanması halindeki verimliliğinin yerinde gözlemlenerek rapor halinde Genel Müdürlüğe bildirilmesi hakkında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri zorunlu kılınmalı.

6- Kuruluşlarımızda yetişip de ayrılan çocukların hayata uyumluluğu ve uyumsuzlukları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerince değerlendirilerek rapor edilmek suretiyle Genel Müdürlüğe bildirilmeli.

7- Kurumlarda işe yerleştirilen çocuklar: çalıştığı kurumlardan uzaklaştırılma (memuriyetten atılma) oranları ile nedenlerinin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerince sosyal proje kapsamında takip etmeleri sağlanmalı.

- Yapılan çalışma sebep, sonuç ilişkisi çerçevesinde değerlendirilerek, tespit edilecek muhtemel sorunlar ile gelecekteki çocuklarında karşılaşmamaları için çözüm önerisi olarak Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulmalı. (Bu kapsamda çocukların çalıştığı kurumların da görüşlerine önem verilmeli)

8-Yurtlardan ayrıldıktan sonra gidecekleri yerleri olmayan çocukların; (nadiren de olsa bu durum da bulunan çocuklarımız mevcuttur.)

Bu çocuklarımız yurttan ayrılmaları itibariyle:

a) 3413 sayılı kanın kapsamında işe yerleştirilecekleri gerçekleştirilmeli!

b) İşe yerleştirilmeleri yapılıncaya kadar Aile ve Sosyal Politikalar ve bağlı kuruluşları ve Belediyelerde veya sigortalı olarak, (hizmet alımı statüsünde) kamuda çalışan şirket elemanları statüsünde çalıştırılmaları sağlanmalı.

Bu duruma esas olmak üzere, meslek edindirme projesi kapsamında: Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte illerde Halk Eğitim Merkez Müdürlüklerince Meslek Eğitimi projeleri kapsamında:

a) Kız çocukları için, çocuk gelişimi, hasta ve yaşlı bakımı kursları..

b) Erkek çocukları için, tıbbi sekreterlik kursları..

c) Ticaret Lisesi veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu olup da, diplomalarında bilgisayar bölümü ifadeleri olmayanlar ile düz lise diye tabir edilen okullardan mezun olan çocuklarımız için 120 ile 160 saatlik bilgisayar kurları düzenlenmelidir. (sertifikasyon eğitim)

9- Kuruluş idare ve yönetimlerince reşit olarak ayrılması gereken çocuklarımızın form A belgelerinin, zamanında ve doğru olarak düzenlemeleri ile kız çocuklarımız için sağlanan bazı ödeme imkânları (Örnek çeyiz yardımı gibi) keyfiyete bırakılmamalı.

Bu tür ödemeler kaç tane kızımız mezun oldu, kaç tanesi talep de bulundu, kaç tanesine kaçar lira ödendi gibi sitemlerle takip edilmeli.

- Ödeme yapmayanlar ile keyfiyet uygulayanlar, keyfiyetleri çerçevesinde sorumlu tutulmalı..

10- İl Müdürlüklerinde: Kuruluşlarımızdaki çocuklarımızın eğitimlerinin, yeterli ölçüde veya zamanında ya da kalite standartları çerçevesinde verilmesi ile eğitim planlamalarının bu kapsamda yapılıp yapılmadığının takip ve kontrol edilmesi maksatlı, “Kuruluş çocuk başarısı izleme, takip ve değerlendirme” birimleri oluşturulmalı.

11- Çocuklarımızın derslerindeki afaki ölçüde bulunan başarısızlık durumlarına karşı bu birim kuruluşlarımızdaki öğretmenleriyle birlikte sorumlu tutulmalıdır.

(Örnek: İlköğretim 3,4,5,6 ve 7. sınıflardaki çocuklarımız doğru düzgün okumayı daha sökememiş, çarpım tablosunu bilmediğinden matematiği kavrayamamış..gibi nedenlerden kaynaklanan başarısızlıklar ile lüzumsuz sınıfta kalmalar mevcuttur.)

12- Kuruluşlarımızdaki çocuklarımızın sivil toplum hayatına uyum sağlanması, çocuklarda var olan bu duygunun geliştirilmesi amaçlanarak, projeler üretilmelidir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine bu kapsamda beklenti planı emredilmelidir.

Bunun için de örneğin: Kuruluşlarımızın mekânsal imkanlarının müsait olduğu branşlarda: çocuklarımızın öğrenim gördüğü okullarında katılımlarının sağlanacağı, futbol, voleybol, masa tenisi, basketbol..v.g. gibi sosyal ve kültürel programlar düzenlenmeli..

Ayrıca sosyal içerik açısından da bu tür programlar varsa illerin yetiştirdiği topluma mal olmuş kişilerin adı verilerek de düzenlenebilmeli.

13- İl ve Kuruluş Müdürlüklerinin kendilerinin oluşturacağı projelerden olması kaydıyla il ve kuruluş müdürlüklerine yıllık proje beklentisi sunulmalı.

14- Kuruluşlarımızdaki psikolog ve sosyal çalışmacı eksiklikleri tamamlanmalı. Sosyal çalışmacıların ve inceleme ekibinde görev alan personellerin kendi ilinden olmamasına “en üst düzeyde” özen gösterilmeli.

15- Yuvalarımızda çalışan personellerin önemli ölçüde çocuk gelişimi bölümü mezunu olmalı, mevcutlardan bu buna haiz olmayanların bu eğitimi almaları sağlanmalı, hatta bunun sağlanması için Bakanlıklar çerçevesinde veya İl Müdürlüklerini; Milli Eğim Müdürlükleri ile görüşerek bunu sağlamaları noktasına yönlendirilmeli.

16- Yurt ve Yuvalarımız doğru, düzgün ve daimi olarak denetlenmeli, incelenmeli. Denetleme ve incelemeler ayniyat ve mevcut inceleme ile teftiş maddelerine göre değil. Çocuklarımızın başarılılık ve başarısızlıkları çerçevesinde de olmalı.

17- Başarısızlık ve sınıflarda kalan çocuklarımız ile okula gitmeyen çocuklarımızın bu durumunun sebepleri sorgulanmalı; İl Müdürlükleri ve Kuruluş Müdürlükleri bu durumlardan sorumlu tutulmalı.

18- Yurt ve Yuvalara atanacak olan öğretmenlerin: Milli Eğitimde çalışmakta iken emeklilikleri gelenler ile merkezlere gelebilmek için kuruluşlarımızı basamak olarak kullanıyor olma düşünceleri iyi izlenmeli ve bu tür kurum değişikliğine müsaade edilmemeli, bu durumdaki talepler karşılanmamalı.

19- Hizmet alımı veya saat ücreti ile öğretmen alımlarında, alınacak olan öğretmenlerin branş öğretmeni olmasına özellikle önem verilmeli (Türkçe, Matematik, Kimya..v.b.) gibi..

20- Kuruluşlarımızda vukuu bulan bazı olumsuzlukların önüne geçile bilinmesi amaçlanarak:

a) çocukların personel tarafından veya personeller kontrollü büyük çocuklar marifetiyle, küçük çocuklara baskı uygulama ve dövdürmeleri gibi durumların önüne geçilmeli.

b) çeşitli zamanlarda, değişik illerimizde ve bazı yurt ve yuvalarımızda oluşan ve basın marifetiyle yansıyan olaylar gibi: ‘bu tür durumlar için’yurt ve yuvalara birer tane olabilecek şekilde, kuruluşlarımızda yetişen personel istihdamı sağlanması düşünülmeli.

c) Türkiye Basın Birliği ile Bakanlığımız arasında protokol imzalanarak, yurt ve yuvalarımızda olabilmesi muhtemel ve değişik zamanlarda oluşan olumsuzlukların, bölgelerinde yayımlanmadan, o ilin valiliğine bildirilmesi sağlanmalı.

Yaşanan olumsuzluk her ne olursa olsun!Valiliklerin bilgisi olmadan yerelde, Genel Müdürlük veya Bakanlığın bilgisi olmadan da ulusal anlamda yayın veya yayımlanmamalı.

21- Kuruluşlarımıza sivil halkın, çocukları ile de olabilecek şekilde ziyaret ve oturma gibi nedenlerle gezip görmelerine müsaade edilmeli. Çocuklarımızla hediyeleşmeleri sağlanacak şekilde kaynaştırılmalı. Bunun için kuruluş ve il müdürlükleri teşvik edilmeli.

22- Çocuklarımızın öğretmenlerinin okul takiplerinde asla ihmale sebebiyet verilmemeli. Öğretmenleri ile durumları haftalık olarak mutlaka mütalaa edilmeli.

Ayrıca çocuklarımızın okullarında görevli okul idare heyetinin belirleyeceği bir idari görevlinin, çocuklarımız ve çocuklarımızdan sorumlu öğretmenleri hakkında (çocukların düzenli olarak takip edilip edilmemesi veya çocukların okul durumları ile ilgilenilip ilgilenilmemesi hakkında) Yurt ve Yuvalardan sorumlu vali yardımcısı veya ilçede ise Kaymakama bilgi verilmesi sağlanmalı.

(bu durum çocukların okul takipleri için önemli)

23- Çocuklarımızın ferdi olarak veya üçer, beşer tane olabilecek şekilde bile olsa, onları onura etmek için doğum günleri programlar halinde yapıla bilmeli, bunun için hediye getirecek olanlara müsaade edilmelidir.

24-Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi alan çocuklarımız ile yükseköğrenimde iyi bir bölüme yerleşen çocuklarımız ödüllendirilmeli.

25- İl dışında yükseköğrenimde okuyan çocuklarımız Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri çaprazlama olarak bilgilendirilmek ve görevli sayılmak marifetiyle iyi takip edilmeli. (Örnek Çanakkale’den olan bir yurt çocuğumuz Tokat’ta okuyor ise takibinin Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yapılması ..gibi.)

26- İnsan sağlığı ve çocuk gelişimine zararlı konu ve ürünler ile maddeler hakkında, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri kontrolünde valilik onayı alınmak suretiyle, kuruluşlarımızda programlar yapması sağlanmalı veya bu tür programlar ile talep kar olanlara müsaade edilmelidir.

27- Kuruluş idarecileri ve öğretmenlerin çocuklarımıza olan ilgisizliklerinin önüne geçilmelidir.

28- Çocuklarımız yaş grupları kapsamında benimsenmeleri..;

a)Çocuklar ergenlik dönemlerine girmiş olmaları görülmeli ve benimsenmeli. (ona göre de hareket edilmeli)

b)Onlar kendi çocukları yerine konula bilmeli.

c)Çocuklara sorumluluk bilinci işlenmeden onlardan sorumluluk beklenmemeli. (sorumluluk beklentisine girilen çocuk başaramayınca onunla alay edilmemeli)

d)Öğretmenler çocuklarımızla hiç olmazsa sınav dönemlerinde ders ve konu tekrarı yaptırmalı.

29- Yerel, Bölgesel ve Ulusal yayın yapan: a) Televizyon ve Radyo b) Gazete ve Dergi c) Tiyatro veya Sanat Gruplarınca:

Sebebi her ne olursa olsun! Yapılan yayın, sahne edilen oyun, (skeç) ve programlarda:

- Kuruluşlarımızdaki çocuklarımız üzerinde duygusal, düşünsel ve moral motivasyonu açısından, olumsuz durumlar oluşturabilecek, temalar içeren yayın veya oyunlar düzenlenmemeli.

- Çocuklarımızı ötekileştirilmiş duygusu ve düşüncesine götürecek manalar içerecek yayın, demeç, oyun ve programlar düzenlenmesinin önüne geçilmeli.

- Kuruluşlarımızda bulunan çocuklarımız ve kuruluşlarımız, güya iyi niyet ile düşünülmüş duygusu kapsamında ele alınarak, program, gösteri ve ajitasyon teması halinde işlenmemeli.

- Bu tür kurum ve grupların kontrol merkezlerince veya Radyo Televizyon Üst Kurulu ile ve Milli Eğitim Bakanlığı ile de görüşülerek buna benzer eylemlerin yayınına müsaade edilmemeli.

30- İl ve Kuruluş Müdürlükleri çalışanlarının tavır, davranış, eylem ve söylem biçimleri, çocuklarımızın psikomotor gelişimi dönemlerinde olmaları da (örnek alma, benimseme ve onun gibi olma) bilinerek hareket etmeleri sağlanmalı.

31- 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında, suça sürüklenmiş çocukların korunması veya bu çocukların güvence altına alınması planlanırken:

Suça sürüklenen çocuğun kolluk kuvvetlerince direkt olarak kuruluşlarımıza getirilmemesi; buna sebep!

a) Kuruluşlarımızda bulunan çocuklarımızın psikolojik olarak olumsuz etkilenmesi.

b) Çocuklarımızda ‘jilet izleri, dövme izleri, alkol ve sigara kullanımlarındaki rahat tavır ve davranışlar’ gibi nedenlerde de olduğu gibi; özentiye sebebiyet vermesinden dolayı olumsuz etkilenmeleri bilinmeli.

Bu durumda olan vekolluk kuvvetlerince getirilen çocukların doğrudan kuruluşlarımıza getirilmeden, kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde, kanunun madde:5 in d) bendinde belirlenen sağlık tedbiri aşamasında, sağlık kontrollerinin öncelikli olması ve bu kapsamda da verilecek teşhis sonucunda, çocuğun rehabilitasyonuna önem verilmesinin sağlanması, erişe bilinecek netice, tedavide ulaşılan iyileşmeler çerçevesinde bu çocukların eğitim tedbirlerinin aynı kanunun madde:45 in l in a) ve b) bentlerinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda verilmesi sağlanmalı.

32-a) 3413 sayılı kanun ile kamuda istihdam edilen çocuklardan müstevi duruma düşmüş olanların topluma kazandırılması maksatlı olarak, bir defaya mahsus olmak kaydıyla: Kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyete alınması veya bu kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı ile çalışan (şirket elemanı statüsünde) yeniden istihdam edilmelerinin sağlanması.

b) Çocuklarımızın ayni ve nakdi yardım bağlanarak ailelerinin yanına çıkartılmalarında, kuruluş idaresinin teklifi ile yapılmasının önüne geçilmeli.

c) Çocuk eğer aile yanına çıkartılacak ise (aileye ayni ve nakdi yardım bağlanarak) çocuğun yurda yerleştirilirken ki ailenin ekonomik ve sosyal gücü ile karar verilirken ki bu durum arasında ki varsa düzelmeler kıstas olmalı.

d) Korunma kararı ile kuruluşlarımızda kalmakta iken, çocuğun vasi olmadığı halde vasiymiş gibi abisi, amcası veya yakın akrabası gibi kimselere imza alınarak, yurttan ilişiği kesilmek marifetiyle çıkartılan çocukların tespit edilerek, durumu uygun olanların 3413 sayılı kanun kapsamında veya kamu da hizmet alımı kapsamında istihdam edilmeleri sağlanmalı.

e) Dezavantajlı grup olarak tabir edilen, “asgari düzeyde akli melekelerinde eksikliği olanlar (memuriyete engellik teşkil etmeyecek şekilde)

f) Yurttan çıktıktan sonra gidebileceği ailesi veya akrabası olmayan çocukların

Yurtlardan ilişiklerinin kesilmesi gerçekleştirilmeden 3413 sayılı kanun kapsamında istihdamları sağlanmalı.

g) Dezavantajlı grup olarak bilinen çocuklarımızın istihdam edilme süreleri uzun tutulmamalı, istihdam edilene kadar, gidebileceği yerleri olmayanların yurtlarda kalmaları valilik onayı alınarak sürdürülmeli.

h) Evlatlık verilen çocuklarımızın verildikleri yerlerdeki durumlarının takip edilmesi.

33) Gaziantep Eğitim Bir Sen in yapmış olduğu ve buna benzer olaylar karşısında Genel Müdürlük.!

a) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

b) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

c) Hukuk Müşavirliği çalıştırılmalı. Çocukların sahipsizmiş gibi bu tür ifade ve aaşağılamalar altında ezilmesi seyredilmemeli.

34) Ulusal Basında yer alan:

1) 7 Kasım Mynet “Aydın Nazilli”

2) 16 Eylül 2013 Zaman Gazetesi “İstanbul”

3) 16 Ağustos 2013 Sözcü Gazetesi “İstanbul”

4) 27 Mayıs 2013 ( Haber: Ruhan YALÇI-Mehmet YİRUN) “Tekirdağ Çorlu”

5) 04 Aralık 2012 Habertürk “İstanbul”

6) 04 Temmuz 2012 Mynet “ Zonguldak”

7) 12 Nisan 2012 Milliyet “Bursa Eşrefliler Kız Yetiştirme Yurdu”

8) 26 Ocak 2012 “Manisa Turgutlu”

9) Aksaray “Cinsel ilişki” (Yine Yetiştirme Yurdunda Skandalbaşlıklı)

10) Tekirdağ “Tecavüz” (Yetiştirme Yurdunda Skandal başlıklı)

11) Kocaeli “Tecavüz” (Yetiştirme Yurdunda Tecavüz Şoku başlıklı)

12) Denizli “Tecavüz” (Yetiştirme Yurdunda Tecavüz Skandalı başlıklı)

13) Zonguldak “Tecavüz” (Yetiştirme Yurdunda Tecavüz Skandalı başlıklı)

Bu ve buna benzer haberlerin, çocukların hayata atıldıkları dönemlerde de irite edilmelerine sebebiyet vereceğinden madde: 20 ve 29 lar kapsamında hassasiyet gösterilmeli.

Yukarıda yazılı, ulusal basında yer alan nahoş olaylara:

a) Karışan..

b) Sebebiyet veren..

c) Olaylar karşısında TCK ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamı ile “çocuk bayan ise ilgili kanunlar kapsamında” ne gibi işlemler yapıldığı ve işlem yapılmamış ise ayrıca sebepleri kapsamında da sorumlularına ne uygulandığı.

d) İl Müdürlüklerinin..

f) Yurt Müdürlüklerinin..

g) Nöbetçi Memurların.. sorumlulukları ölçüsünde sorgulanıp sorgulanmadığının

h)Var ise dış bağlantılarına kadar ulaşılıp ulaşılmadığının, araştırılıp araştırılmaması hakkında neler yapıldığının.

Burada halen kalmakta olan ve buralardan hayata atılan çocuklarımızdaki yapanın yanına kalıyor, zaten kimsesize herkes vuruyor veya devlet bile sahip çıkamayınca ben ne yapayım ümitsizliğinden, ümit var bir durumu çıkarak hayata bağlanmaları açısından sonuçlandırılması ve cezai işlemlerinin ilgililere yansımasının çocuklarımızca görülmesi gerekmektedir.

TOKAT YURT-AY-DER

YÖNETİM KURULU

İletişim

Adres: Semerkant Mah. GOP Bulvarı Mehmet COŞKUN İş Merkezi Kat:3 No:114 Merkez / Tokat
Telefon: 0536 591 64 54
E-posta: info@tokatyurtayder.org

Bizi Takip Edin